โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 87 โอนเงินอุดหนุนค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS