โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 93 ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS