โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 128 ขออนุมัติโอนจัดสรรอบรมหลักสูตร GFM ให้สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS