โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 139 โอนเงินค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS