โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 146 โอนงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 19 จังหวัด

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS