โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 149 โอนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงกรพัฒนานายสัตวแพทย์ 9 เขต

เรื่องอนุมัติ

รายระเอียด GFMIS