โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 150 โอนงบเพื่อใช้ในการผลิตสารตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS