โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 151 โอนงบเงินชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดหรือพาหะของโรค

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS