โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 165 โอนงบเงินชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดหรือพาหะของโรคฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS