โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 153 โอนเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ การป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาไข้หวัดนก

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS