การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมนำสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอานาจักรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด