โอนค่าจ่างเหมาบริหาร 1,428 อัตรา

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF  (อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ)