โอนค่าวัสดุวิทย์ สสช./ศวพ.สุรินทร์/ศูนย์ทดสอบฯ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF  (อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ)