โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 254 โอนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้ กกจ.

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF