โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 291 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม ให้แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการตรวจและทดสอบโรคบลูเซลโลสิสและโรคทูเบอร์คูโลสิสในโคนม

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF