โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 289 (1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 24 จังหวัด (2) โครงการประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เขต 8-9 (3) การแข่งขันของประเทศ ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF