โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 296 (1)โอนให้สำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 โครงการส่งเสริมเลี้ยงโคนมฯ (2)โอนให้สำนักงานปศุสัตว์ 3 จังหวัด ในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ (3)โอนให้ด่านกักกันสัตว์ นครพนม ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF