โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 346 โอนจัดสรรงบประมาณ 61 เพิ่มเติม ให้จังหวัด เร่งรัดกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS