โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 351 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม ให้สำนักงานเลขานุการกรม ภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือ สนับสนุน หนว่ยงานภูมิภาค

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS