โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 374 จัดสรรงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม ให้กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS