โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 366 จัดสรรงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 4 จังหวัด (1)สกลนคร (2)เพชรบุรี (3)ตรัง (4)พัทลุง ดำเนินการกิจกรรมงานบริการสุขภาพสัตว์ในภูมิภาค

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS