โอนเงินครั้งที่ 1 งวดที่ 380 จัดสรรงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม ให้แก่ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIS