โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 431 จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักปศุสัตว์เขต จังหวัด (1)โครการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ฯ (2)โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่ส

- เรื่องอนุมัติ

- รายละเอียด GFMIS