*** โอนครั้งที่ 1 งวดที่ (กำลังดำเนินการ) จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้กองสารวัตรและกักกัน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง เพื่อดำเนินภารกิจงานด้านควบคุม การเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์

- เรื่องอนุมัติ