ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559