รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 404

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 404