รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 429

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 429