รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 457

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 457