รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 466

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 466