รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 471

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 471