รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 481

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 481