รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 493

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 493