รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 500

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 500