หนังสืออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.หนังสืออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

         - กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

         - กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

         - กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ

         - กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

         - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

         - กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

2.รหัสแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

3.รหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2560