รายละเอียดการโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMlS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 113

รายละเอียดการโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMlS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 113