รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปี 2547 เครื่องพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อแบบใช้แรงดัน ของเหลวชนิดตั้งพื้นขนาด 4.8 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปี 2547 เครื่องพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อแบบใช้แรงดัน ของเหลวชนิดตั้งพื้นขนาด 4.8 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์