รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่2 ไตรมาสที่ 3 และ 4

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่2 ไตรมาสที่ 3 และ 4

รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2560

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

งบลงทุน - ครุภัณฑ์