โอนจัดสรรปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวเเพทย์ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS

รายละเอียดการขออนุมัติ