โอนจัดสรรปีงบประมาณ 2560 เพื่อบริหารจัดการใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เเละจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ