โอนจัดสรรงบปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าซ่อมเเซมยานพาหนะให้กับ ปศข.4

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ