โอนจัดสรรงบปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าวัสดุเวชภัณฑ์เเละค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้ ปศข.7

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ