โอนจัดสรรเงินเหลื่อมปีกรณีไ่มมีหนี้ผูกผันเงินงบประมาณปี 2559 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรค ให้ ปศข.3

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ