การเงินและงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักเเละยานพาหนะ เเละค่าน้ำมันให้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคระบาดในโค - กระบือ เเละวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ ปศข.2
โอนจัดสรรงบปี 2560 เพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคปากเเละเท้าเปื่อย ให้ ปศข.3
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าวัสดุุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคปากเเละเท้าเปื่อย ให้กับ ปศจ.บุรีรัมย์
โอนจัดสรรงบปี 2560 เพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการซ้อมแผนการปฏิบัติงานเเละมตราการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังเเละควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้ ปศข.5
โอนจัดสรรเงินเหลื่อมปีกรณีไ่มมีหนี้ผูกผันเงินงบประมาณปี 2559 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรค ให้ ปศข.3
โอนจัดสรรงบปี 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยงเเละพาหนะ ให้ ปศจ.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สัตวเเพทย์ำระราชทาน)
โอนจัดสรรเงินเหลื่อมปีกรณีไ่มมีหนี้ผูกผันเงินงบประมาณปี 2559 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรค ให้ ปศข.3
โอนจัดสรรเงินเหลื่อมปีกรณีไ่มมีหนี้ผูกผันเงินงบประมาณปี 2559 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรค ให้ ปศข.7
โอนจัดสรรงบปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าวัสดุเวชภัณฑ์เเละค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้ ปศข.7
โอนจัดสรรงบปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าซ่อมเเซมยานพาหนะให้กับ ปศข.4
โอนจัดสรรปีงบประมาณ 2560 เพื่อบริหารจัดการใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เเละจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ
โอนจัดสรรงบปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ เเละความเป็นไปได้ในการเเพร่กระจายโรคปากเเละเท้าเปื่อยสู่สัตว์ป่า
โอนจัดสรรปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวเเพทย์ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่2 ไตรมาสที่ 3 และ 4
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ปี2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปี 2547 เครื่องพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อแบบใช้แรงดัน ของเหลวชนิดตั้งพื้นขนาด 4.8 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
รายละเอียดการโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMlS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 113
หนังสืออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 500