การเงินและงบประมาณ

โอนค่าใช้จ่ายในการสัมนาและอบรม
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 256 โอนเงินงบประมาณปศุสัตว์จังหวัดเพรชบุรี
โอนค่าวัสดุการเกษตร ปศจ. 5 จังหวัด
โอนค่าจ่างเหมาบริหาร 1,428 อัตรา
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 171 โอนงบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมนำสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอานาจักรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 153 โอนเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ การป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาไข้หวัดนก
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 165 โอนงบเงินชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดหรือพาหะของโรคฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 150 โอนงบเพื่อใช้ในการผลิตสารตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 151 โอนงบเงินชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดหรือพาหะของโรค
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 149 โอนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงกรพัฒนานายสัตวแพทย์ 9 เขต
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 146 โอนงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 19 จังหวัด
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 139 โอนเงินค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 128 ขออนุมัติโอนจัดสรรอบรมหลักสูตร GFM ให้สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 93 ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 87 โอนเงินอุดหนุนค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 85 โอนเงินอุดหนุนค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
โอนงวดที่ิ 1 ครั้งที่ 71 โอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 44 โอนเงินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
โอนงวดที่ิ 1 ครั้งที่ 38 โอนงบประมาณโครงการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ฯ (GFM)