การเงินและงบประมาณ

โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 27 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ สำนักงานปศสัตว์เขต 4
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 39 โอนสำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 37 โอนปศุสัตว์เขต 1 และ 5 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และค่าน้ำมัน
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 32 โอนปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 ค่าใช้จ่ายจัดอบรม
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 33 โอนภูมิภาค ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 26 โอนงบประมาณค่าตอบแทนฯ ให้สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 56 จังหวัด
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 19 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข. 3, 6
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ปี 2561
อนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การกำหนดกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2561
ฐานโอนงบประมาณปี 61 รายกิจกรรม
แผนโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 (Ebudget)
เเจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.3 ก.เฝ้าระวังฯ (อยู่ระหว่างกองคลังดำเนินการ)
โอน งปบ.อุดหนุน ค่าชดใช้ให้ ปศข.3 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
โอน งปม.เพิ่มเติม ให้ กรป.
โอน งปม.เพิ่มเติมให้ภูมิภาค 24 หน่วยงาน เป็นค่าวัสดุน้ำมันเเละเวชภัณฑ์ ช่วยน้ำท่วม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
โอน งปบ.เพิ่มเติม ศวพ.ภาคเหนือตอนบน เเละ ศวพ.ตะวันออก โครงการศึกษาประสิทธิภาพเเละปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดเซลล์โซมาติกในน้ำนมฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
โอน งปบ.เพิ่มเติม ปศข.ปศจ.สถาบันสุขภาพสัตว์เเห่งชาติ ศวพ. โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.3 กิจกรรมเฝ้าระวัง