การเงินและงบประมาณ

โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 169 โอน งปม.เพิ่มเติมให้ ปศข.1-9 ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โอน งปม.ให้ ปศข.1-9 สำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจับสุนัขเเละเเมว เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์
โอน งปม.หน่วยงานภูมิภาค 33 หน่วยงาน เป็นค่าตอบเเทนนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 161 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.7 แผนงานพื้นฐานฯ
โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 160 โอนค่าชดใข้ให้ ปศข.7 ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ
ขอเเจ้งรายละเอียดงบประมาณปี 2561 รายการงบลงทุน
โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 157 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.3
โอนเงินบริหารให้ สลก.
โอนเงิน งปม.เพิ่มเติมให้ ศวพ.2 หน่วยงาน เบิกเบี้ยเลี้ยง หน่วยละ 30,000 บาท
โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.3 จ.อุบลราชธานี
โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.7
โอนค่าชดใช้ทำลายสัตว์ให้ ปศจ.สุพรรณบุรี
โอนค่าเบี้ยเลี้ยง,น้ำมัน,วัสดุวิทยาศาสตร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โอน งปบ.เพิ่มเติมให้หน่วยภูมิภาค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,วัสดุวิทยาศาสตร์,ค่าเบี้ยเลี้ยง
โอนเงินบริหารกลับศูนย์ต้นทุนกรมฯ
โอนเงิน งปม.60 เพิ่มเติมให้ สสช/ศวบ/ปศจ/ปศข/เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการดังกล่าว
โอนงบประมาณ 60.เพิ่มเติมให้หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 ค่าเบี้ยเลี้ยง,น้ำมัน,วิทยาศาสตร์
โอนค่าชดใช้ให้ ปศข. 7,8
โอน งปบ.เพิ่มเติมให้ ปศข. 1-9 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)
โอนตำบล/วัสดุเวชภัณฑ์ ให้ปศข.8 จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช