การเงินและงบประมาณ

รายละเอียดการโอนค่าชดใช้ทำลายสัตว์ให้ปศข.3
รายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างฝูงปลอดโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ
รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 46 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดทำเบอร์หู 16,000 อัน
รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 46 เพื่อดำเนินงานในพื้นที่เก็บข้อมุูลเกษตรกรและตัวอย่างซีรั่มของปศุสัตว์ในพื้นที่ศึกษา
โอนเงินให้ ปศข.7 เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ทดเเทน
โอนเงินสนับสนุนให้ สลก
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการคสบคุมโรค FMD รอบที่ 2/2560 ให้ ปศจ.สระบุรี
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี2560
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.7,3
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.3
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักเเละยานพาหนะ เเลค่าเวชภัณฑ์โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.7
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม จัดซื่้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้ ปศข.1-9
โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม วัสดุเชื้อเพลิง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม วัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้ออาหารเม็ด โครงการบ้านหมาน่าอยู่ ให้กับด่านกักกันสัตว์สระเเก้ว
โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเฝ้าระวังฯ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ให้ ปศข.7,8
ขอยืมงบดำเนินงาน - ตชว กิจกรรมสนับสนุนโครงกันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม โครงการซักซ้อมแผนการควบคุมโรคปากเเละเท้าเปื่อย ของหน่วยงาน DHHU
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าเวชภัณฑ์ เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ให้ ปศข.1,5
ขอเเลกเงินงบประมาณปี 2560