การรับรองสถานที่ผลิตสัตว์/ซากสัตว์ เพื่อเข้าเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก

 

 

การรับรองสถานที่ผลิตสัตว์/ซากสัตว์ เพื่อเข้าเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก