รับสมัครงาน

ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ขอข้อมูลพนักงานราชการที่ใช้งบประมาณของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจจุบัน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ
ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเหมาบริการสัตวแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ และจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์ และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
ประกาศรายชื่อผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ และตำแหน่งผู้ช่วยปศุสัตว์
ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์