ขอข้อมูลพนักงานราชการที่ใช้งบประมาณของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจจุบัน)

ขอข้อมูลพนักงานราชการที่ใช้งบประมาณของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจจุบัน)